A nest   Meike Silke van de Eenhoornleijn  X  Bono fan Klenkenheugte

                           8-4-2008

B nest   Beike fan de Uthoekster Mole  X  Bjorn

                                       25-4-2010

D nest    Akke Lobke fan de Boskstęde X Wille

                                       22-7-2012