Fryske Stabij- en Wetterhounen                          

Beike                       Silke                         Djoeke

      

       Yfke                   Minke                    Boaike